Renata´s Fashion con Ivone Karlena

Karlena Fashion – Jun 17, 2017 Ivonne Karlena presente en la Pasarela de Renata´s Fashion con Excelentes Diseñadores para una hermosa causa.
Karlena Fashion – Jun 17, 2017 Ivonne Karlena presente en la Pasarela de Renata´s Fashion con Excelentes Diseñadores para una hermosa causa.